Chrzest święty

Chrzest należy zgłosić min. 10 dni wcześniej. Zgłaszający przedkłada metrykę urodzenia dziecka, świadectwa bierzmowania rodziców chrzestnych (z parafii ich chrztu) i zaświadczenia o ich zdatności do tej funkcji (z parafii ich miejsca zamieszkania). Chrzestnymi mogą zostać osoby, które ukończyły 16 r. życia, przyjęły sakrament bierzmowania i są praktykującymi katolikami (nie mogą być chrzestnymi osoby żyjące w notorycznym grzechu ciężkim). Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w ustalonym terminie.


Bierzmowanie

Przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania trwa 2 lata. Rozpoczyna się w drugim semestrze VII klasy szkoły podstawowej, a kończy zazwyczaj w I klasie szkoły średniej lub zawodowej. Obejmuje ono życie sakramentalne, katechezę szkolną oraz spotkania formacyjno-modlitewne w małych grupach, prowadzone w parafii przez animatorów, wspólne celebracje i rekolekcje dla kandydatów.


Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej min. 3 miesiące przed planowanym ślubem. Przedkładają: metryki chrztu /wystawione maksymalnie 6 mies. temu/, świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, dowody osobiste oraz wymagane dokumenty z USC. 


Sakrament pokuty i pojednania

W dni powszednie 15 min. przed Mszą św./nabożeństwem


Sakrament namaszczenia chorych

Można przyjmować go nie tylko w ostatnich godzinach życia, ale także w poważnej chorobie lub w podeszłym wieku, gdy poważnie słabną siły organizmu. O ile istnieje jeszcze kontakt z chorym, przyjmuje się go w stanie łaski uświęcającej.

Odwiedziny chorych odbywają się w każdą I sobotę miesiąca oraz na wezwanie.


 * Pogrzeb

Z racji na pozaparafialne obowiązki ks. Proboszcza, przed udaniem się do firmy pogrzebowej konieczny jest kontakt przynajmniej telefoniczny w celu ustalenia wstępnie terminu i formy pogrzebu.  Następnie, po załatwieniu formalności z wybraną firmą pogrzebową, przybywa się do kancelarii parafialnej z aktem zgonu.

Pogrzeb z urną – kilka uwag

Rozważając formę pogrzebu z urną warto  – oprócz względów ekonomicznych – wziąć  pod uwagę kilka czynników. 

„Zgodnie z biblijną tradycją Kościół usilnie zaleca zachowanie dotychczasowego zwyczaju grzebania ciał zmarłych, dopuszcza jednak kremację zwłok, jeśli nie została dokonana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej, a zwłaszcza jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie ciała. (…) Zawsze jednak należy podkreślać pierwszeństwo grzebania ciał, które Kościół wyżej ceni, ponieważ sam Chrystus chciał być pogrzebany”. 

„Prochy wyrażają zniszczenie ciała oraz zaciemniają i nie oddają idei «snu» w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Ponadto to właśnie ciału, a nie prochom, oddaje się cześć w czasie liturgii, ponieważ od chrztu świętego stało się ono świątynią uświęconą przez Ducha Świętego”.

Z powyższych względów obrzęd pogrzebu z urną jest skrócony, a Mszę św. z urną przewiduje się tylko w uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na konieczność sprowadzenia urny z prochami z zagranicy.

Pogrzeb z urną powinien więc mieć następujący przebieg: 1. liturgia z ciałem zmarłego (Msza św./obrzęd ostatniego pożegnania), 2. kremacja, 3. pochówek na cmentarzu i to „bez zewnętrznej okazałości”. 

(cytaty z: Obrzędy pogrzebu związane z kremacją zwłok, nr 1-5, por. KPK, kan. 1176, KKK 2301).